Categorie: Energie
Reactie op de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe

Behandeling in commissie Leefomgeving d.d. 19 juni 2013.

Duurzame energie en de vastgestelde duurzaamheidsvisie van de gemeente Aa&Hunze.

Het Rijk wil dat er meer duurzame energie wordt geproduceerd en heeft als doelstelling voor windenergie 6000 MW opgenomen, te bereiken voor 2020. De provincie Drenthe heeft met het rijk en in interprovinciaal -overleg afgesproken dat men 280 MW voor haar rekening neemt. Eind januari 2012 heeft onze gemeenteraad de Duurzaamheidsvisie vastgesteld. Daarin is aangegeven dat windenergie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de productie van duurzame energie. Voor deze productie hebben we 30 MW als richtinggevend vermogen aangegeven.  We constateren dat de ruimtelijke inpassing moeilijk is. Windparken overstijgen de schaal van het landschap. Om ruimtelijke kaders te scheppen voor de plaatsing van windmolens is in samenspraak met de gemeenten B-O Emmen en Coevorden en de provincie Drenthe de Gebiedsvisie windenergie opgesteld. Met deze Gebiedsvisie willen we voorkomen dat de landschappelijke kwaliteiten en het woon- en leefklimaat onnodig worden aangetast.

Het zoekgebied in Drenthe.

Het zoekgebied is gelegen in onze gemeente, in B-O, in Emmen en inCoevorden. Door Provinciale Staten van Drenthe is het zoekgebied aangewezen in haar omgevingsvisie. Daarbij hebben wij als direct betrokkenen geen gelegenheid gehad om hierover onze gevoelens kenbaar te maken. Dat betreuren wij bijzonder. Ook de burgemeester van Borger-Odoorn heeft dit vorige week aan de Staten kenbaar gemaakt. Volgens onze was het eerlijker en correcter geweest als de verdeling van de 280 MW over alle drentse gemeenten had plaatsgevonden. We beluisteren daarbij onder andere belangstelling bij de buurgemeente Assen maar ook in Hoogeveen en Meppel. De inwoners van het veenkoloniaal gebied hebben aange-geven dat zij als gevolg van de aanwijzing blijkbaar in het afvoerputje van Drenthe wonen. Wij herkennen dit gevoel. Wij willen het provinciaal bestuur dan ook verzoeken om de 280 MW over alle Drentse gemeenten te verdelen.

Structuurvisie windenergie op land.

In deze structuurvisie heeft het Rijk aangegeven dat in het provinciaal zoekgebied ook windparken met een omvang van minimaal 100 MW mogelijk zijn. Windparken met een gepland vermogen van 100 MW of meer vallen onder de rijkscoordinatieregeling (RCR). Dit houdt in dat de Rijksoverheid het ruimtelijk besluit neemt ( het inpassingsplan) en dat in de plaats komt van het bestemmingsplan. Dit besluit stelt het provinciaal en gemeentelijk beleid ter zijde. Inmiddels weten we dat er plannen zijn ingediend met een omvang van 100 MW of meer. Zulke grootschalige plannen staat onze fractie niet voor.

Locatie in de Gemeente Aa&Hunze

Binnen onze gemeente is de locatie Gasselterboerveen/ Gasselteboervenschemond aangewezen. Randvoorwaarden t.a.v. de locatie Gasselterboerveen. Bij het aanwijzen van de locatie Gasselterboerveen willen wij nog wel een aantal belangrijke randvoorwaarden naar voren brengen. Minimaal binnen de wettelijke normen die gelden voor geluidhinder, slagschaduw, en veiligheid en waar mogelijk tot grotere afstanden tot woonbebouwing. Nader onderzoek naar de emissie van laagfrequent geluid. Financiële participatie en compensatie door omwonenden Financiële bijdrage voor de omgeving ter versterking van de leefbaarheid.

Voorkeur voor windturbines met een zo groot mogelijk vermogen.

Wij hebben voorkeur voor grote molens met een capaciteit van 7,5 Mw. Daardoor zijn er veel minder molens nodig en is de uitstraling naar de omgeving rustiger. De voorbeelden in Duitsland hebben wij mogen aanschouwen.

Rapportage van het Centraal Planbureau van afgelopen vrijdag 14 juni.

Deze notitie geeft de resultaten weer van een maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (KBA) betreffende  de Rijksstructuurvisie 6000 MW Windenergie op land. De maatschappelijke kosten en baten van het project om 3500 MW aan windenergie op land bij te plaatsten zijn ongeveer met elkaar in evenwicht, afgezien van gevolgen van het mogelijk niet halen van de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie en potentieel grote effecten voor het landschap. De onzekerheden zijn echter groot. Op basis van de KBA concludeert het CPB dat uitstel van het project met ongeveer 5 jaar maatschappelijk gezien de beste optie is. Wij vinden dit een belangrijke conclusie, die door de rijksoverheid nauw betrokken moet worden bij de plannen rondom de plaatsing van windmolens in de komende tijd.

Instemmen met de Gebiedsvisie incl. de randvoorwaarden en de voorkeur voor grote molens.

Wij stemmen in met de voorliggende Gebiedsvisie mede omdat we anders buitenspel komen te staan. De randvoorwaarden en voorkeuren zijn daarbij wel essentieel. En daar hoort zoals gezegd de notitie van het CPB ook bij.

De fractie van de Combinatie GemeenteBelangen Aa&Hunze.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.