Categorie: Financieel & Beleid

Motie muziekonderwijs unaniem aangenomen

 

Tijdens de begrotingsvergadering zijn wij, met steun vande coalitiepartners, met een motie gekomen aangaande muziekonderwijs. De muziekkorpsen in onze gemeente vervullen een belangrijke taak binnen de gemeenschap. Het voortbestaan van deze korpsen komt in het geding. Maar op dit moment zijn de korpsen bezig met onderwijs aan de basisschooljeugd en van deze jeugdige muzikanten wordt een deel actief lid van de vereniging. Een samenwerking met het basisonderwijs is van groot belang. Onderlinge contacten liggen er al en in enkele gevallen is al sprake van een samenwerking.

muziekles

Nu wil het geval dat er voor het basisonderwijs een subsidiepot is als het gaat om muziekonderwijs. Een van de voorwaarden is dat men dan samenwerking zoekt met een plaatselijke instelling. Dit kan een muziekschool zijn, in ons geval ook het ICO, maar dit mag ook met de fanfarekorpsen. En deze laatste optie biedt mogelijkheden voor dekorpsen. Feit is dat de lessen, aansluitend aan de schooltijden, betaalbaar moeten blijven. Een goede muziekleraar heeft recht op een redelijke vergoeding, maar dit leidt tot situaties waarbij een les maar 15 minuten kan duren. Te kort voor een goede les. Elke vijf minuten extra zou al goed uitkomen. Kort en goed, hier is dus geld voor nodig.

Aangezien de subsidieverstrekking en de bestaande regelingen nogal ingewikkeld zijn, vragen wij het college niet zondermeer om een zak met geld, maar om uit te zoeken op welke wijze ons doel het best bereikt kan worden. Uiteindelijk zal het toch op dde centen aan gaan komen. Wij stellen voor dit geld dan te halen uit de pot grote cultuur projecten. Bij die projecten gaat het in verhouding om forse bedragen, terwijl voor ons doel in onze ogen met relatief kleine bijdragen kan worden volstaan.

De tekst van de motie:

De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze in vergadering bijeen op: 12-11-2015

Onderwerp: Begroting – onderdeel cultuur

De raad, gelezen hebbende de begroting voor cultuur,

is van mening dat:

 • Muzieklessen belangrijk zijn voor de culturele vorming.
 • Dat veel basisschoolleerlingen ontvankelijk zijn voor onderwijs in muziek.
 • De muziekverenigingen in onze gemeente veel aandacht besteden aan genoemde doelgroep.
 • De financiële middelen voor deze verenigingen zeer beperkt zijn.
 • De toegang tot muzieklessen laagdrempelig moet zijn.
 • De verenigingen weten dat er een grote behoefte is, maar dat zij niet in staat zijn op dit moment kwalitatief goed onderwijs te geven.
 • De subsidie “Impuls muziekonderwijs” van het Fonds voor Cultuurparticipatie scholen vraagt samen te werken met een culturele samenwerkingspartner een kans is voor onze lokale muziekverenigingen.

verzoekt het college:

 • Onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot faciliteren van muziekonderwijs door de muziekverenigingen in deze vorm.
 • Te inventariseren welke financiële middelen muziekverenigingen nodig hebben om aan te sluiten bij de wensen/eisen van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
 • Te inventariseren welke financiële middelen muziekverenigingen nodig hebben om kwalitatief goed onderwijs te leveren.
 • Financiële middelen ten laste te laten komen van de post voor de grote culturele projecten.
 • Gezien de subsidietermijn (2-11-2015 tot 1-4-2016) en het landelijk budget (5 miljoen) voor 1 februari 2016 terug te komen naar de raad met een voorstel.

en gaat over tot de orde van de dag.

 Wij rekenen er op dat ons college dit sterke signaal - immers met steun van alle fracties - op pikt.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.