Categorie: Financieel & Beleid

Motie muziekonderwijs het vervolg

 

Tijdens de raadsvergadering van 21 januari 2016 kwam als ingekomen stuk het voorstel van het college betreffende de motie muziekonderwijs ter tafel. (Wij schreven eerder over deze motie. Klik hier voor dat artikel.) De raad werd gevraagd akkoord te gaan met het voorstel. Het enige verschil zit in het feit dat het geld niet vanuit de grote projecten kon worden gehaald, omdat deze voor 2016 al waren toegezegd. Voor 2016 komt het geld uit de pot Jeugdcultuurfonds voor 2015. Voor de jaren 2017 tot en met 2020 zullen de benodigde financiën in de cultuurnota worden opgenomen.

Inmiddels is er al een overleg geweest tussen muziekkorpsen, Primah en de gemeente. Wij juichen deze voortvarendheid van harte toe en spreken de hoop uit dat onze korpsen als bijkomend effect veel jeudigen aan zich mogen binden. Sowieso is muziekonderwijs belangeijk voor de ontwikkeling van een kind. Wanneer je dan verschillende doelen op deze wijze kunt combineren, vinden wij dat we een mooie slag hebben geslagen.

Dit collegevoorstel kreeg de steun van de gehele raad. Dat een door ons - samen met coalitiepartners - ingebrachte motie tot zo iets mooiw kan leiden, stemt ons zeer tevreden. Dank aan iedereen!

Lees meer over het voorgesteld besluit

Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad middels bijgevoegd concept brief informeren over de kaders en het proces mbt het project muziekonderwijs voortvloeiend uit de Motie muziekonderwijs
  2. Het niet bestede budget 2015 voor het Jeugdcultuurfonds beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project muziekonderwijs in 2016
  3. Eventueel voortvloeiende kosten voor 2017 en verder meenemen in de cultuurnota 2017 - 2020.

Inleiding

Tijdens de raadsvergadering op 12 november 2015 heeft uw raad een motie aangenomen met betrekking tot het muziekonderwijs. In de motie wordt u gevraagd:

  • Onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot faciliteren van muziekonderwijs door de muziekverenigingen in deze vorm;
  • Te inventariseren welke financiële middelen muziekverenigingen nodig hebben om aan te sluiten bij de wensen/eisen van het Fonds voor Cultuurparticipatie;
  • Te inventariseren welke financiële middelen muziekverenigingen nodig hebben om kwalitatief goed onderwijs te leveren;
  • Financiële middelen ten laste te laten komen van de post voor de grote culturele projecten;
  • Gezien de subsidietermijn (2-11-2015tot1-4-2016) en het landelijk budget (5 miljoen) voor 1 februari terug te komen naar de raad met een voorstel.

Beoogd effect

Bieden van kwalitatief goed muziekonderwijs door muziekverenigingen mede in relatie tot de Rijksimpulsregeling muziekonderwijs

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.