Categorie: Financieel & Beleid
Uitwerking reactie op het Beleidsplan 2014

 

Hier vindt u de uitwerking van de presentatie, welke gebruikt is tijdens de behandeling van het Beleidsplan 2014 op woensdag 2 juli 2014.


 

beleidsplan-2014-ppt-1

Wat hebben we gedaan, maar vooral, wat gaan we doen!

Om te kunnen zeggen wat we gaan doen, moet je eerst weten waar je staat. Wat is het uitgangspunt en daarna, wat komt er op je af.

beleidsplan-2014-ppt-2

Financieel

Stabiele uitgangspositie

Aa en Hunze heeft al jaren een goede financiële positie. Hier mogen we blij mee zijn. Je kunt nog zoveel te wensen hebben, zonder de centen kom je nergens.

Ruimte gebruiken voor investeringen

In het voorgestelde plan zien we dat het college voorstelt de ruimte die er is in te zetten om invulling te geven aan enkele van die wensen.

  • We zijn blij met de ontwikkelingen rond het Dr. Nassau-college in Gieten. We gaan op weg naar een vernieuwbouw. Een passend geschenk voor een school die blijft groeien. Niet in de laatste plaats vanwege de schitterende resultaten. Een groot compliment waardig in de richting van de schoolleiding.
  • De reconstructie van de rijbaan Annerveenschekanaal-Eexterveenschekanaal kan onze goedkeuring wegdragen.
  • De geluidsproblematiek N33/N34 zien we terug als een behoorlijke uitgave. Wij gaan er van uit dat de bal in eerste instantie bij de Provincie ligt. In de vorm van cofinanciering zullen wij als gemeente een bijdrage kunnen doen.
  • De reservering voor het sociaal domein vinden wij een verstandig voorstel. Niet om op voorhand te zeggen dat we dit gaan gebruiken. We hebben immers steeds gezegd dat we de decentralisaties willen doen met het hiervoor door het rijk beschikbaar gestelde geld.

Kansen en bedreigingen

Wanneer we spreken van kansen, dan liggen die voornamelijk op het terrein van de economische ontwikkelingen. De signalen zijn positief. Als gemeente moeten wij de lokale economie stimuleren. Dit kan door het opwaarderen van de winkelcentra, maar dat kan ook door te kijken naar het grote buitengebied. Ontwikkelingen zoals in het Gasselterveld en het luxe zorg- en wellnesscentrum in Schoonloo juichen we toe.

Een andere kans is de samenwerking Drentse Aa, waarbij we gebruik kunnen maken van efficiëntievoordelen. Wij zien duidelijk mogelijkheden wat dit betreft, waarbij wij als aandachtspunt de controle op dit gebeuren willen noemen.

Spreken we over bedreigingen, dan is de decentralisatie het eerste waar we op dit moment aan denken. Stukje bij beetje krijgen we meer zicht op hetgeen komen gaat, maar inzicht in de financiële ontwikkelingen laat nog op zich wachten. Van de andere kant moeten we de decentralisatie ook als een kans willen zien. Wellicht kunnen we goede zorg verlenen met de inzet van minder middelen. Hierbij zal de eerstelijns zorg van groot belang zijn.

Gevolgen decentralisaties

In elk geval leggen de decentralisaties een beslag op tijd. College en ambtenaren, maar ook wij als raads- en commissieleden, merken dat we veel energie stoppen in dit vraagstuk. En we willen dat ook. Het is niet voor niets dat de samenleving zich druk maakt. Zorg gaat ons allemaal aan. Het raakt mensen, zelf en in hun directe omgeving. Op 27 juni waren we bij de start van Impuls en in gesprekken met medewerkers ging het voornamelijk over de veranderingen en opmerkelijk genoeg ook over die zaken die we altijd al goed deden en gewoon blijven doen. De mensen in het veld hebben vertrouwen, laten wij dat dan ondersteunen!

Bezuinigen

We hebben nog 1,3 miljoen euro te bezuinigen. In het beleidsplan wordt de mogelijkheid genoemd samen tijdens een informeel overleg in begin 2015 tot voorstellen te komen. Gezien eerdere ervaringen steunen we dit voorstel graag.

Ook hier willen wij nog maar eens noemen dat de lasten voor de burger niet of nauwelijks mogen stijgen. De bestedingsruimte van onze inwoners komt voor een deel weer ten goede aan onze lokale economie.

beleidsplan-2014-ppt-3

Enkele kernpunten

Naast hetgeen al gezegd is willen wij als Combinatie Gemeentebelangen nog even de nadruk leggen op een aantal zaken.

Fietspaden

Een stokpaardje? Misschien, maar we weten dat we hier niet alleen in staan. Niet in de laatste plaats is het de provincie, die in de zojuist verschenen Fietsnota 2014 duidelijke ambities neerlegt, maar ook komt met mogelijkheden op het gebied van financiële ondersteuning in de zin van cofinanciering. De provincie geeft in deze nota aan dat:

Provinciale Staten van Drenthe €1 miljoen beschikbaar stellen om een kwaliteitsimpuls te geven aan het bestaande fietsnetwerk. En ook in de Voorjaarsnota is voor 2015 extra geld gevraagd voor de fietspaden. De middelen worden ingezet voor verbeteringen van fietspaden en veilige schoolroutes. In het kader van het programma Vitaal Platteland zijn middelen beschikbaar voor kleinschalige projecten die bijdragen aan een goede bereikbaarheid. Deze projecten worden vanuit de samenleving aangedragen.

Met andere woorden: Wij zijn aan zet. Wij hebben regelmatig gesproken over de fietspaden tussen

  • Grolloo en Amen;
  • Papenvoort en Grolloo;
  • Ekehaar en Nijlande. Deze fietspaden zijn duidelijk woon-werk-school als ook toerisme gerelateerd.

In het Hunzegebied liggen mogelijkheden voor toerisme, maar dan zal ook hier iets in deze zin moeten gebeuren.

Als laatste, maar zeker niet minder belangrijk, willen we de gevolgen voor schoolgaande kinderen noemen in het gebied Annerveenschekanaal, Nieuw-Annerveen en Eexterveen. Ook hier zal gekeken moeten worden naar de mogelijkheden voor de fiets. Veiligheid speelt een belangrijke rol in dezen.

Een ander punt is de verlichting. Hier noemen we het fietspad tussen de Verlengde Asserstraat en het Transferium te Gieten. We krijgen hierover klachten binnen en vragen daar dus aandacht voor.

Plastic afval container

Wij zijn voorstander van een extra container voor ons plastic afval. Hiermee kies je duidelijk voor bronscheiding, maar dan op een praktische manier. In elk geval willen we benadrukken dat we meer aan voorlichting moeten doen. Te veel mensen weten niet waarom ze hun afval moeten scheiden.

Het gebruik van een sticker kan ook onze instemming wegdragen. Het doel hiervan is de inzet van illegale containers te voorkomen.

Uiteraard waken wij voor de inzet van diftar. Dit laatste is en blijft voor ons onbespreekbaar.

Sportaccommodaties

In het beleidsplan wordt de fasegewijze tariefsverhoging van de huur van gemeentelijke sportaccommodaties genoemd. Wij zijn daar niet bijzonder gelukkig mee, maar beseffen dat er wel iets moet gebeuren. Een dringend beroep deze verhogingen zo beperkt mogelijk te houden. Bezuinigen op schoonmaakkosten is prima, maar de zaak dient natuurlijk wel schoon te zijn. Misschien liggen hier kansen voor zelfwerkzaamheid door de gebruikers.

Onder deze noemer willen we aandacht besteden aan de harmonisatie van de voetbalaccommodaties. Wij hopen dat dit snel wordt afgerond, met inbegrip van een goede oplossing voor Voetbalvereniging Gieten.

Zorgen voor, zorgen dat

Met deze term willen we aangeven dat we er voor willen zorgen dat onze inwoners kansen krijgen en dat deze ook worden benut. In plaats van het feit dat de gemeente overal voor zorgt, gaat de gemeente stimuleren dat de samenleving – familie, dorp, buurt, vrienden en kennissen – gaat zorgen voor de mensen in die samenleving. Dit vraagt een omschakeling van de gemeente, maar vooral ook van die samenleving. Dit zal niet zonder slag of stoot gaan. Communiceren, begeleiden, betrekken, zijn hierbij sleutelwoorden.

Zonnepanelen

Wij juichen de inzet van zonnepanelen op openbare gebouwen toe. Het plaatsen van zonnepanelen op dorpshuizen zit in de afrondingsfase. Naast de duurzaamheidsdoelen is de besparing op de energiekosten een aangename bijkomstigheid. Energiekosten zijn veelal de hoogste kosten van een dorpshuis. Wij zullen een voorstel de sportaccommodaties ook van zonnepanelen te voorzien van harte ondersteunen.

We blijven zeggen dat alternatieve energiebronnen belangrijk zijn, maar het besparen van energie is iets dat voor ons altijd op de eerste plaats komt.

Starterswoningen en startersleningen

Er zit schot in de zaak. Een belangrijke conclusie, welke betekent dat na jaren van stilstand er in sommige dorpen weer gebouwd kan worden. We spreken hier niet alleen van starters op de woningmarkt, maar deze vormen wel een belangrijke groep van aandacht. Wij achten het van groot belang dat daar waar behoefte is, gebouwd kan worden. Wil de jeugd in een dorp blijven wonen, dan is dit van grote betekenis voor de leefbaarheid in het dorp. En evenzo geldt dit voor de oudere inwoners. Ook zij willen graag blijven wonen in hun dorp. Dit betekent dat de te bouwen woningen niet alleen duurzaam, maar ook levensloopbestendig moeten zijn.

Onze starterslening moet het mogelijk maken dat starters een betere kans krijgen. De banken zijn bijzonder terughoudend. Met een starterslening op zak heeft de starter een start.

Bomenbeleidsplan

De laatste tijd komt het bomenonderhoud regel matig ter tafel vanwege de staat van onderhoud. Vallende takken of de kans daarop zijn zorgen die inwoners uiten in de richting van onze fractie. Er is achterstand, dat is inmiddels wel duidelijk. Wij vinden het een goede zaak dat er extra budget is om in ieder geval iets meer aan onderhoud te doen. Iets, want ook het huidige bedrag zal onvoldoende zijn alles in een keer aan te pakken. Is het misschien een idee een deel van het onderhoud te bekostigen uit houtverkoop? De Boermarke in Rolde heeft daar goede ervaringen mee. We zijn een bomenrijke gemeente. We zijn daar ook blij om, maar de consequenties zijn dan ook voor ons.

beleidsplan-2014-ppt-4

Voorgelegde besluitvorming

Over de voorgelegde besluiten kan ik kort zijn. We gaan mee met deze besluitvorming. Een opmerking willen we plaatsen bij de twee toe te voegen uitgangspunten. Het eerste punt betreft: Herbezinning van het uitgangspunt 'aandeel bedrijfsvoering in de totale bezuinigingen (25%)'. In de verklaring worden ook bezuinigingsmogelijkheden genoemd, zij het op termijn. Destijds hebben we weloverwogen gekozen voor deze bezuiniging. Herbezinnen kan altijd, maar zonder een duidelijk alternatief, hebben wij moeite met deze toevoeging. Het tweede punt – de communicerende vaten - daarentegen kan volledig op onze steun rekenen.

Met het uitgangspunt inkomstenontwikkeling, waarbij de tarieven trendmatig worden verhoogd, gaan wij niet akkoord. Dit punt zullen we betrekken bij de behandeling van de begroting 2015.

beleidsplan-2014-ppt-5

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met onze fractieleden. Voor hun gegevens klikt u hier.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.