Categorie: Financieel & Beleid
Afronding bestuursperiode 1

 

Afronding bestuursperiode 1

Zoals bekend naderen de komende gemeenteraadsverkiezingen met rasse schreden. Over ruim 4 maanden, te weten 19 maart 2014, worden de gemeenteraden opnieuw gekozen.

De opmaat naar deze verkiezingen is inmiddels in volle gang. Binnen de diverse politieke partijen is men druk bezig met het samenstellen van de kandidatenlijst. Sommige partijen hebben deze lijst al dan niet in concept vastgesteld. De Algemene ledenvergadering van onze partij stelt de lijst op donderdag 14 november vast.

Wij constateren met vreugde dat er een toeloop is van nieuwe leden. Dit betekent dat de gemeentepolitiek leeft. Los hiervan ervaren wij wel degelijk dat onze inwoners betrokken zijn bij hetgeen in de gemeente gebeurt, dan wel moet gebeuren. Wij prijzen ons gelukkig dat wij weer voldoende capabele kandidaten op de lijst krijgen, die de functie van raadslid kunnen vervullen.

Het nieuwe verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018 is een ander belangrijk onderdeel dat op dit moment in voorbereiding is. Een commissie binnen de partij buigt zich momenteel op een actualisering van het programma. Daarbij blijven de kernpunten van onze partij (zoals b.v. de leefbaarheid in de dorpen) uiteraard staan en worden nieuwe belangrijke onderwerpen, die spelen in de volgende raadsperiode toegevoegd. Momenteel zijn we bezig met een verkenningstocht naar deze onderwerpen. Daarbij leggen wij "ons oor op vele plekken in de gemeente te luister".

In de afronding van deze bestuursperiode waarbij onze partij ook deel uitmaakt van het dagelijks bestuur komen wij tot de conclusie dat de voornemens, die wij in het collegeprogramma 2010-2014 hebben afgesproken grotendeels hebben gerealiseerd dan wel afgerond. Het laatste belangrijke document dat nog door de gemeenteraad moet worden behandeld en vastgesteld is de begroting 2014, inclusief de meerjarenbegroting 2015-2017. De behandeling vindt plaats op woensdag 13 november a.s. In de volgende uitgave van de Schakel geven wij samen met de andere fracties in de raad de bevindingen. Aan de begroting gaat jaarlijks een belangrijk document vooraf. Dat is het Beleidsplan. Dit is in feite de basis voor de eerstvolgende begroting. In juli hebben wij daarover reeds onze reactie gegeven. Daarbij hebben wij onder andere aangegeven dat de lastenverhogingen voor inwoners in 2014, evenals in voorgaande jaren, duidelijk beperkt moeten blijven. Gelijktijdig hebben wij ingestemd met een aantal belangrijke investeringsvoorstellen op diverse beleidsterreinen. Daarmee blijven we onze mooie gemeente een impuls geven, die de leefbaarheid verder vergroot en versterkt.

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.