Motie N33

De raad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 13 februari 2013;

In behandeling een aan de agenda toegevoegd punt met als onderwerp: Beperking geluidsoverlast N33;

voorstelnummer: 2013/13;

Overwegende:

  1. dat de recente aanpassingen aan de N33 en aan de N34 nabij de rotonde Gieten volgens aanwonenden hebben geleid tot sterk toegenomen geluidsoverlast in Gieten; 
  2. dat ook naar ons oordeel in de buurt van de rotonde Gieten onmiskenbaar sprake is van zware geluidshinder; 
  3. dat de N33 binnenkort wordt verdubbeld, hetgeen mogelijk/waarschijnlijk tot nog meer geluidsoverlast in de aanliggende dorpen zal leiden; dat inwoners van onze gemeente zich daarover in ieder geval ernstige zorgen maken; 
  4. dat inmiddels duidelijk is geworden dat de N33 nabij de B. Albrechttunnel in Gieten niet verdieptwordt aangelegd; 
  5. dat voornoemde tunnel wordt geamoveerd en vervolgens nieuw wordt gebouwd en gelijktijdig ca 70 cm hoger komt te liggen dan het huidige wegtracé; 
  6. dat dit zal leiden tot nog meer geluidsoverlast; 
  7. dat Gedeputeerde Staten van Drenthe in de persoon van gedeputeerde H. Brink vandaag op 13 februari aan Provinciale Staten hebben toegezegd te bezien of er nog aanpassingen mogelijk zijn in de thans voorgenomen geluidwerende maatregelen; 

Is van mening:

  1. dat er als gevolg van het niet verdiept aanleggen van de N33, het verhoogd bouwen van de nieuwe tunnel en daarmee het verhoogd aanleggen van de weg extra maatregelen moeten worden genomen om de toegenomen geluidsoverlast en de te verwachten extra geluidsoverlast als gevolg van de verdubbeling van de N33 te beperken respectievelijk te voorkomen; 
  2. dat Provinciale Staten van respectievelijk Drenthe en Groningen (als volksvertegenwoordigers) als de belangrijkste regionale financiers en trekkers van het project hun verantwoordelijkheid moeten nemen en dat zij de kosten van de te nemen maatregelen kunnen dekken uit het behaalde financiële voordeel van de aanbesteding; 


en roept het college van burgemeester en wethouders op om deze motie in handen te stellen van Provinciale Staten van respectievelijk Drenthe en Groningen, alsmede in afschrift te sturen aan de desbetreffende colleges van Gedeputeerde Staten, Rijkswaterstaat en de bij de verdubbeling van de N33 in financiële zin betrokken gemeenten.

en gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van de Combinatie Gemeentebelangen, GroenLinks, CDA, PvdA en VVD.

Henk Heijerman
Fractievoorzitter Combinatie GemeenteBelangen

 


 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.