Kapvergunningvrije gemeente in aantocht

 

Donderdagavond 26 maart 2015. Op de agenda van de raadsvergadering staat een voorstel over de kapvergunning. Een verruiming van de 30 cm naar 45 cm in stamdiameter.

Rikus in raadOnze fractiespecialist bomen Rikus Harms voert het woord. Hij gebruikt het voorbeeld van twee nieuwe woningen. De een legt zijn tuin vol met keien, de ander plant er bomen in. De eerste mag doen en laten wat hij wil met zijn inrichting, terwijl de ander bij voldoende dikte een vergunning moet aanvragen. Eigenlijk toch te gek, dat je voor een boom in je eigen tuin een vergunning moet aanvragen wanneer je je tuin anders wilt inrichten. Een boom wordt op een gegeven moment zo groot dat je mogelijk hinder gaat ondervinden, hetzij door de wortels of door de kroon.

Wij kunnen het voorstel van het college wel steunen, maar het gaat ons eigenlijk niet ver genoeg. Rikus meldt dan ook dat dit een opmaat moet zijn te komen tot een kapvergunningvrije gemeente, waar alleen de hiervoor aangeduide bomen beschermd dienen te worden.

De VVD heeft goed geluisterd naar de woorden van Rikus en bij monde van Willem Bartelds zegt deze fractie nog een stapje verder te willen gaan.

Wilden ze eerst praten over 50 cm, om hier maar mee aan te geven dat het toch maar erg arbitrair is in centimeters te praten, nu stelt men voor om gezamenlijk een motie in te dienen. Daar wij hier toch de zaken even goed helder willen hebben, wordt er korte tijd geschorst.

Na de schorsing komen VVD; CGB en CDA met de volgende motie:

De gemeenteraad van Aa en Hunze in vergadering bijeen op donderdag 26 maart 2015

Overwegende dat:
In de vastgestelde bestemmingsplannen waardevolle bomen zijn benoemd.
Er voldoende tijd dient te zijn voor het informeren van inwoners.

Is van mening dat:
Bedoelde bomen voldoende beschermd zijn.

Draagt het college op:
De APV dusdanig te wijzigen dat per 1 januari 2016 voor de vastgestelde bestemmingsplannen een kapvergunningsvrij regime geldt, exclusief houtwallen en waardevolle dorpsranden.

En gaat over tot de orde van de dag.

De fracties van VVD, CGB en CDA

De motie werd met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen (PvdA; D66; GL) aangenomen.

Dit betekent dus dat daar waar de bestemmingsplannen zijn vastgesteld en de waardevolle bomen benoemd, per 1 januari 2016 geen kapvergunning hoeft te worden aangevraagd voor bomen op eigen grond. Hierbij moet worden opgemerkt dat houtwallen en waardevolle dorpsranden een uitzondering vormen.

Uiteindelijk is het doel van deze fracties te komen voor een gelijke regeling voor de hele gemeente. Daarnaast is het de wens te komen tot minder regels voor onze inwoners.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.