Snelheid geboden...vragen aan het college

Vragen aan het college van Burgemeester en wethouders over het instellen van maximum snelheden.

Geacht college van Burgemeester en wethouders,

snelheidscontroleDe afgelopen tijd zijn we veelvuldig benaderd door o.a. inwoners van Eext, die zich afvragen waarom medio eind 2013, op de doorgaande weg binnen de bebouwde kom in Eext de maximum snelheid is teruggebracht van 50 naar 30 km per uur. Het instellen van een maximum snelheid van 30 km/h in woonstraten wordt breed ondersteund, maar het instellen van een snelheidsbeperking van 30 km/h op de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom roept vele vragen op en stuit op veel onbegrip.

Tevens zijn wij benaderd door inwoners uit Grolloo en Schoonloo met betrekking tot de 60 km/h maatregel op alle wegen buiten de bebouwde kom met een uitzondering van de N33 en N34. Met name is er veel onbegrip over het feit dat de provinciale weg N376 (Rolde-Sleen) met een breed verplicht fietspad langs de weg onder dit regiem zou moeten vallen.

Verlaging van de maximumsnelheid naar 30 kilometer en 60 kilometer zou, om schijnveiligheid te voorkomen, alleen moeten worden toegepast waar dit in het kader van de veiligheid noodzakelijk is en 50 kilometer en 80 kilometer waar mogelijk.

Vragen:

1. Wanneer zijn de besluiten voor het instellen van de 30 km/h maximum snelheid in Eext en 60 km/h op de N376 genomen?

2. Waar en wanneer hebben de publicaties plaats gevonden?

3. Welke gronden liggen ten grondslag aan het verkeersbesluit in Eext?

4. Is op grond van art 24 Babw advies gevraagd aan de Regiopolitie Drenthe en zo ja, hoe luidde dit advies?

5. Uw college geeft steeds aan in gesprek te zijn met de inwoners. Is in het geval van Eext ook overleg geweest met de vereniging Dorpsbelangen en zo nee waarom niet?

6. Vindt u dat op doorgaande wegen in de verschillende dorpskernen in onze gemeente de maximum snelheid van 50 km/h moet worden teruggebracht naar 30 km/h. en zo ja wat is hierbij de afweging?

7. Bent u met ons van mening dat 60 km/h op de N376 niet in overeenstemming is met het wegbeeld? (Een brede hoofdweg met verplicht fietspad).

8. Heeft het college overleg met de provincie bij wijziging van de maximum snelheid op provinciale wegen?

9. Bent u bereid het verlagen van de maximum snelheden van 50 naar 30 km/h op doorgaande wegen binnen de bebouwde kom nog eens in overweging te nemen en voordat een dergelijk maatregel wordt ingesteld hierover een advies te vragen bij de plaatselijke (dorps)belangen groepering ?

 

De fractie van de Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze.

 

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.