Categorie: Overig
Algemene Ledenvergadering 2013

 

Op donderdag 11 april hield Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze haar jaarlijkse ledenvergadering. De kiesvereniging heeft de gewoonte haar ledenvergaderingen verspreid over de gemeente te houden, deze keer was de vergadering in het Stationskoffiehuis te Rolde. De opkomst was goed, het was ook fijn te zien dat we weer een aantal nieuwe leden mochten verwelkomen. De minderheden binnen onze vereniging, de jongeren en de dames, zijn weer iets sterker vertegenwoordigd, een goede zaak.

De vergadering werd geleid door interim voorzitter Hendrikus Schrotenboer, die het afgelopen jaar de voorzittershamer overgenomen heeft van Wim Oldenhuizing, die het voorzitterschap niet langer kon combineren met te drukke werkzaamheden bij het opstarten van een eigen onderneming.

Gedurende de vergadering is Hendrikus door de leden benoemd in de functie van voorzitter. We hebben Wim bedankt voor zijn inzet gedurende zijn bestuursperiode. Onder zijn voorzitterschap hebben we tijdens de verkiezingen in 2010 goede resultaten behaald, daarnaast is het gelukt de vereniging middels vastlegging in diverse draaiboeken klaar te maken voor de toekomst. Wim benadrukte nog dat het van groot belang is altijd van je eigen kracht uit te gaan en je eigen koers te bepalen. Dat heeft ons de vorige verkiezingen succes gebracht.

Het ontbrak de vereniging nog aan een echte voorzittershamer. Deze is ons op de ledenvergadering aangeboden door Jan Roelof Vos, tijdens zijn opleiding tot timmerman had hij als werkstuk een houten hamer mogen maken, deze hamer had de tand des tijds goed doorstaan en is nu in functie als voorzittershamer van Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze. Jan Roelof, bedankt.

Secretaris Gerrit Meijers nam het jaarverslag van de vereniging door. Het jaar 2012 kenmerkte zich bestuurlijk als een rustig jaar. 2013 zal in dat opzicht een heel ander jaar worden, de voorbereidingen voor de verkiezingen in 2014 zullen dan in volle gang zijn

Vervolgens nam de penningmeester het woord, hij besprak de positieve financiële resultaten over 2012 en de begroting voor 2013. De financiële doelstellingen die de vereniging zich gesteld heeft gaan behaald worden. De kascommissie deed verslag van de controle van de boeken en de vergadering verleende het bestuur décharge.

Vervolgens werden een drietal commissies ten behoeve van de aankomende verkiezingen benoemd. De kandidatencommissie, de programmacommissie en de communicatiecommissie zijn weer op volle sterkte en zullen allen voor de zomervakantie nog bijeenkomen om voor een goede aftrap te zorgen.

Aan het einde van de vergadering was er gelegenheid voor de leden om middels de rondvraag hun punten kenbaar te maken, hier werd door de leden gebruik van gemaakt.

Na afloop van het officiële gedeelte nam onze fractievoorzitter, Henk Heijerman, het woord. Hij vertelde hoe het afgelopen jaar politiek gezien verlopen is,  hoe de samenwerking met de collegepartijen verloopt en ook hoe sommige oppositiepartijen zich vaak in de voorstellen van Gemeentebelangen kunnen vinden. Henk’s relaas werd door de overige fractieleden ondersteund. Het is een zeer prettige raadsperiode waarin we de mogelijkheid hebben om de zaken die we in ons verkiezingsprogramma hebben aangegeven te realiseren. Of te wel, gewoon doen wat je gezegd hebt te willen doen. Landelijk gezien zou men hier nog wat van kunnen leren. Onze wethouder, Jur Wiersum, nam vervolgens het woord en gaf wat meer inzicht in het functioneren van het college van burgemeester en wethouders. Hierna was er ruimte voor discussie met de fractie en de wethouder, de leden maakten hier goed gebruikt van.

Op donderdag 14 november is de volgende ledenvergadering van Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze, in MFC De Badde te Annerveenschekanaal. Tijdens deze ledenvergadering zal de kandidatenlijst worden vastgesteld.

Na dit officiële en informele programma gingen de leden huiswaarts. Rest nog te zeggen  dat de verzorging in Stationskoffiehuis Rolde uitstekend geregeld was.

Een verslag van:

Penningmeester
Harm Groen

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.