Categorie: Overig

Ontwikkelingen in het sociaal domein


Combinatie Gemeente belangen: Hard waar het kan, zacht waar het moet.

De eerste 2 jaren van ons sociaal domein zijn achter de rug. Het past om op deze plek en in deze fase een welverdiend compliment te maken aan het college en in het bijzonder aan wethouder Harry Dijkstra. De taken hebben een prima plek gekregen binnen de ambtelijke organisatie en de samenwerking met instellingen en organisaties verloopt goed.

Het sociaal domein, hoe zit dat ook alweer?

Door de overheveling van taken van het rijk naar gemeenten sinds 2015, moeten problemen bij jongeren, ouderen en werkzoekenden door de gemeente worden aangepakt. Het gaat hier om het handen en voeten geven aan de uitvoering van 3 wetten: de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet.

Hoe gaat het nu?

In de commissie-vergadering van december is inzicht verschaft in de verschillende groepen inwoners die onderdeel uitmaken van dit sociaal domein: jeugd, ouderen en werkzoekenden.

Jeugd

Het gaat hier om jongeren onder 18 jaar die door allerlei omstandigheden problemen hebben met opgroeien en hun persoonlijke ontwikkeling. Het kan dan gaan om gedragsproblemen of om beperkingen die zich bij de geboorte of daarna hebben aangediend. Dat is soms heel heftig en soms minder heftig. Opvallend in onze gemeente is een stijging van het aantal gezinnen waarbij de kinderen spijbelen, ruzie hebben met ouders of last hebben van een lichte depressiviteit. Ook in de basisscholen krijgen kwetsbare kinderen de aandacht en zorg die nodig zijn voor hun ontwikkeling. Afgelopen jaar ontvingen in onze gemeente circa 500 kinderen jeugdhulp. Dat is ruim 10% van de inwoners onder 18 jaar. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Uitgaven 2016: ongeveer 5,5 miljoen euro.

Ouderen

Bij deze groep gaat het met name om inwoners die door het stijgen van leeftijd een steun in de rug nodig hebben door allerlei ongemakken. Voorbeelden van deze steun zijn: persoonlijke aandacht, rolstoel, rollator, traplift, hulp bij het wassen en schoonmaken van het huis.
Het kan ook gaan om inwoners die ouder zijn dan 18 jaar en bijvoorbeeld een vorm van beschermd wonen nodig hebben om verder te bouwen aan een zelfstandig bestaan en waarvoor men door diverse omstandigheden is aangewezen op een steun in de rug.

Werkzoekenden

In Aa en Hunze ontvangen zo’n 350 mensen een bijstandsuitkering. Hier is een stijging van 13% te zien. Eerste analyse van deze stijging leert dat de oorzaak onder andere ligt in
- verhoging van pensioenleeftijd
- jonge arbeidsgehandicapten die overgekomen zijn naar deze wet
- de komst van asielzoekers/statushouders
- kortere duur waarop een ww-uitkering wordt verstrekt.
Veel van de inwoners doen hun best om vanuit de bijstand aan werk te komen. De gemeente biedt hulp via sollicitatietrainingen en/of omscholingstrajecten. Daarnaast spant de gemeente zich in om voor kwetstbare groepen werkgelegenheid te creëren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderhoud aan openbare ruimte, het bemensen van kringloopwinkels en het aanbieden van werk op werkplaatsen waar passende arbeid is. Er zijn echter ook inwoners die door allerlei omstandigheden moeilijk te bewegen zijn om aan werk te helpen, om überhaupt te werken of misbruik maken van de voorziening door bijvoorbeeld inkomsten te verzwijgen.

Hoe staan wij in het sociaal domein?

Combinatie Gemeentebelangen staat een lijn voor waarbij jong en oud regie voeren over hun eigen leven en de wijze waarop zij dat willen inrichten. Eigen kracht is het belangrijkste basisprincipe. Echter, bij moeilijk op te lossen (gezins-) problemen is er vanuit de gemeente 1 regisseur die helpt, die met een team 1 plan opstelt en uitvoert. Die hulp en ondersteuning wordt zo dicht mogelijk bij en in de omgeving van de inwoners aangeboden.
We richten ons op voorkomen van problemen en voor zover zich dat voordoet streng optreden bij misbruik van de voorzieningen. Ouderen die beide een persoonsgebonden budget hebben om elkaars steunkousen aan te trekken is respectloos naar de inwoner die zorg veel harder nodig heeft.
Door onze brede vertegenwoordiging in de gemeente en inzichten in het dorpsleven hebben we een redelijk goed beeld van de concrete problemen in de dorpen. Daarbij willen wij meer en specifieker gaan samenwerken met de instellingen die ons daar het best bij kunnen helpen.
We houden vast aan de budgetten die we hiervoor van het Rijk en de provincie hebben ontvangen. Mogelijke tekorten over 2016 en volgende jaren worden niet zo maar uit de gemeentekas bijgeplust. Ook blijven we de administratieve lasten kritisch volgen. Een factuur van € 1,68 voor een bijdrage aan kosten voor een WMO voorziening die aan personeels- en opmaakkosten € 50,00o kost, is naar u als inwoner niet te verkopen.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.