Categorie: Thema's
Actief economisch beleid

Economische zaken, landbouw en werkgelegenheid

Wij streven naar een gezond bedrijfsklimaat, gecombineerd met goede woon- en leefomstandigheden. Dit is de basis, waarbij het voor bedrijven aantrekkelijk is om zich in onze gemeente te vestigen. Ook de gunstige ligging aan de N34 en de verdubbelde N33 dragen daaraan bij. Een doelmatig en praktisch uit te voeren beleid dient gebaseerd te zijn op samenwerking en regelmatig overleg tussen gemeentebestuur, bedrijfsleven en andere organisaties. Dit is gunstig voor de werkgelegenheid. In de huidige recessie hebben veel ondernemers het moeilijk. Door de gemeentelijke regelgeving voor ondernemers flexibeler te maken, kunnen wij ze helpen. Een voorbeeld is het verruimen van de vestigingsmogelijkheden op bedrijventerrein Bloemakkers in Gieten voor versnelde uitgifte van kavels. Ook willen we investeren in promotie/marketing van het bedrijventerrein. Want als er niets wordt verkocht, wordt er sowieso verlies geleden. Voor lokale en nieuwe ondernemingen moet ruimte zijn. Ook voor kleinschalige uitbreiding binnen de dorpen. De landbouw is een belangrijke sector in het buitengebied. Zij heeft het huidige gevarieerde landschap gevormd en draagt bij aan de economische activiteiten van de gemeente. We houden daarom rekening met de belangen van deze sector. De bedrijfsvoering is aan verandering onderhevig door diverse ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan schaalvergroting, duurzaam ondernemen en dierenwelzijn. Dit moet ook mogelijk zijn in onze gemeente. In het Bestemmingsplan Buitengebied moet daarvoor een verruiming komen van de huidige bouwblokken. Door maatwerk is ook grootschalige landbouw in Aa en Hunze inpasbaar. 

Gemeentebelangen zet in op economische groei:

 • Soepele vestigingsvoorwaarden voor ondernemers
 • Goede begeleiding en ondersteuning voor ondernemers
 • Ruimte voor uitbreiding van lokale ondernemers
 • Stimuleren hergebruik van vrijkomende bedrijfspanden door bijvoorbeeld startende ondernemers
 • Verruimen bouwblokken voor de landbouw
 • Gunstige infrastructuur

 

 

Categorie: Thema's
>Bestuur, dichter bij u

Bestuur en publiekszaken

De relatie tussen u en het gemeentebestuur is zeer belangrijk. Omdat u het beste weet wat er in uw omgeving speelt, vinden wij het logisch dat u in de planvorming al meedenkt en meepraat. Dit doen wij door u in een vroeg stadium te betrekken bij te vormen beleid. Bijvoorbeeld via belangenverenigingen zoals dorpsbelangen en ouderen- en/of jongerenorganisaties, maar ook via individuele belangen.  Daarnaast moet het beleid helder, begrijpelijk en logisch zijn. Geen onnodige wet- en regelgeving. Wij moeten duidelijk zijn in de dingen die wij doen, ons houden aan afspraken en uitleggen waarom iets wel of juist niet gebeurt. Alleen dan verdienen wij uw vertrouwen.  Inwoners van onze gemeente zijn niet alleen inwoner, maar ook klant. De dienstverlening naar inwoners moet slagvaardig en op niveau zijn. Klantvriendelijk handelen en een proactieve houding zijn belangrijke elementen in het contact met inwoners en bedrijven. De gemeentelijke website is een van de middelen die daarin moet ondersteunen.  Als gemeenteraad hebben wij te maken met de landelijke regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe drank- en horecaverordening die vanaf 2014 is ingegaan. Wij hebben het dus niet altijd voor het zeggen, maar onderzoeken bij de landelijke wet- en regelgeving welke uitvoering het beste bij ons past.  

Gemeentebelangen zet in op de relatie met inwoners:

 • Een welwillend oor voor de inwoners, opgevolgd door actie
 • Het vroegtijdig informeren en betrekken van de inwoners
 • Het beperken van onnodige wet- en regelgeving
 • Een aanspreekpunt te zijn tussen dorpen en gemeente
 • Het nakomen van afspraken
Categorie: Thema's
Blijvend veilig

Openbare orde en veiligheid

U woont in een relatief veilige gemeente. Dat willen wij zo houden. De gemeente (burgemeester) is primair verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Toezicht en handhaving is een taak van de politie. De omvang van het politiekorps staat als gevolg van bezuinigingen van het Rijk steeds meer onder druk. Dit mag volgens ons nooit ten koste gaan van de veiligheid op het platteland. Om goed op de hoogte te blijven moet de politiechef de gemeenteraad minimaal een keer per jaar informeren over de ontwikkelingen binnen hun organisatie, de handhaving openbare orde en de uitvoering van de politietaken. Daarnaast moet de gemeenteraad via de burgemeester invloed hebben op de wijze waarop de politie binnen de gemeente haar taak verricht. De brandweerorganisatie is de afgelopen jaren opgegaan in een Drentse organisatie, de zogenaamde veiligheidsregio Drenthe. De vier bestaande korpsen binnen de gemeente zijn in stand gebleven.

Gemeentebelangen zet in op uw veiligheid:

 • Een actieve politie, herkenbaar en bereikbaar
 • Brandweer, politie en ambulance binnen acceptabele afstand van ieders woonomgeving
 • Goed contact tussen gemeenteraad en politie
Categorie: Thema's
Duurzaamheid

Milieu

Gemeentebelangen draagt graag bij aan een duurzaam schone en mooie leefomgeving. Het lokale milieubeleid wil de milieukwaliteit op een zo hoog mogelijk niveau krijgen. Door de milieubelangen in de besluitvorming mee te nemen kunnen hogere ambities worden waargemaakt en worden plannen duurzamer en integraal van aanpak. Gemeentebelangen is tegen grootschalige windparken. Daarom stemden wij in met de gebiedsvisie van de provincie, waarbij er in onze gemeente maximaal voor 30 Mw mag worden gebouwd. Andere initiatieven op dit gebied worden door ons niet ondersteund. We stimuleren het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen. Opslag van kernafval mag niet in onze bodem.

Gemeentebelangen zet in op duurzaamheid:

 • Doorontwikkelen lokaal milieubeleid
 • Stimuleren energiezuinig bouwen en verbouwen
 • Realiseren energieneutrale woningen
 • Tegengaan van kernafval in zoutkoepels
 • Stimuleren duurzame energie met zonnepanelen
Categorie: Thema's
Eigen mensen, eigen kunst en cultuur

Cultuur

Kunst en cultuur vormen een belangrijk deel van de leefbaarheid. Vooral de kunst- en cultuuruitingen van, voor en door onze inwoners moeten prioriteit hebben in het subsidiebeleid. Gelukkig zijn er in onze gemeente meerdere kunst- en cultuuruitingen, zoals de diverse toneel-, muziek- en zangverenigingen. We ondersteunen kunst- en cultuuruitingen met als doel versterking van de Drentse taol. Bijvoorbeeld de actie

'Meertmaond/dialectmaond', wat op een goede manier aandacht vestigt op de Drentse taal en cultuur. Ook scholen dienen hier aandacht voor te hebben. Wij ondersteunen initiatieven in die richting. Kunst hoort bij onze gemeente. Wij betreuren het zeer dat de beeldende kunst in Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal gestolen is. We maken ons hard voor het herplaatsen van deze werken.

Gemeentebelangen zet in op 'eigen' kunst en cultuur:

 • Ondersteunen van kunst- en cultuuruitingen van, voor en door de eigen bevolking
 • Ondersteunen van initiatieven om de Drentse taol te versterken
 • Herplaatsen van de gestolen beeldende kunst in Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal
Categorie: Thema's
Financieel gedegen

Financiën

Wij staan voor een sober, maar doelmatig financieel beleid. Hiertoe worden wij ook gedwongen door de bezuinigingen opgelegd door het Rijk. Deze bezuinigingen mogen niet automatisch doorgeschoven worden op de inwoners van onze gemeente. Gemeentelijke uitgaven beoordelen we kritisch op juiste en effectieve inzet. Het inzetten van de aanwezige kennis in eigen huis in plaats van inhuur van externe bureaus is daarvan een voorbeeld. Voor nieuwe initiatieven in de gemeente moet in de komende periode financiële ruimte gevonden worden. Verhoging van uw gemeentelijke belasting moet echter worden beperkt en met reserves gaan we zorgvuldig om. Samenwerking met andere gemeenten moet een aanwijsbare meerwaarde hebben.

Gemeentebelangen zet in op gedegenheid en effectiviteit:

 • Behoud van voldoende weerstandsvermogen
 • Financiële ruimte voor nieuwe initiatieven
 • Gebruik van kennis van eigen specialisten in plaats van inzet van externe bureaus
Categorie: Thema's
Grijs en groen zonder chip blijven doen

Milieu en gemeentelijke afvaltaken

Uit ervaring blijkt dat diftar naar gewicht of naar aanbieding in strijd is met een schoon milieu. Afval wordt gedumpt en verdwijnt in de natuur. Bovendien betekent omschakeling naar deze vorm van diftar een enorme investering. Wij zijn tegen de invoering van diftar. Het huidige systeem van het legen van de containers werkt goed. Daarnaast is er een afvalbrengstation met mogelijkheden om te storten en zamelen scholen of verenigingen het papier in. De huidige afvalscheiding, grijs, groen en plastic, is voldoende. Inwoners gooien echter nog te vaak groen afval in de grijze container. Betere voorlichting moet dit voorkomen, want afval is grondstof en daar moet optimaal op worden ingespeeld. Vervanging van de huidige groene en grijze containers is niet nodig. De kwaliteit van de containers is goed. Mocht er reparatie of vervanging van een enkele container nodig zijn, dan staat dat in geen verhouding tot de enorme kosten van vervanging van de hele containervoorraad. Ook niet voor de langere termijn.

Gemeentebelangen zet in op een blijvend kwalitatief afvalsysteem:

 • Behoud van huidig afvalsysteem
 • Verbeteren voorlichting over afvalscheiding
 • Voorkomen onnodige investering in vervanging totale containervoorraad
 • Lagere prijs voor verwerking van afval

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.