Voorzien in voorzieningen

Aan de orde is het Toekomstgericht Voorzieningenbeleid. Toekomstgericht, logisch zegt de PvdA, want elk beleid is voor de toekomst. Toekomstgericht een vervanging voor gebiedsgericht? Ja, omdat wij een toekomst voor ogen hebben, waarbij je naar de mensen toe moet gaan. Naar de dorpen toe, dorpen die heel goed op hun voorzieningen kunnen passen, maar door de gemeente ondersteund kunnen worden. Een toekomst waarin wij bijvoorbeeld de dorpshuizen de ruimte geven zich te ontwikkelen. Dit betekent dat de gemeente advies kan geven. Bij het bestuur aan tafel gaan zitten dus.

De VVD vond, bij monde van de heer Hofsteenge, dat wij nu toch inzagen dat we gebiedsgericht bezig moeten. We hebben ook de VVD even uit de droom geholpen.
Gebiedsgericht kan hooguit een gevolg zijn, maar nooit het doel.

Het vorige college van PvdA en VVD presenteerde het voorzieningenbeleid inderdaad op een wijze, waarbij wij alleen maar konden concluderen dat men op ging voor enkel voorzieningen in de vier grotere dorpen om zodoende kwalitatieve voorzieningen voor een gebied te behouden. Nogmaals hebben wij duidelijk aangegeven:
Jouw dorpshuis staat in jouw dorp en niet in een ander dorp!

En wanneer een dorp niet is staat is een dorpshuis te exploiteren?

Dan zal het dorp – zonodig ondersteund door de gemeente – andere oplossingen zoeken. Mogelijk gebruik maken van de bestaande horeca, bij iemand thuis, of toch samenwerken met een ander dorp. Dat is dus aan dat dorp! De kans bestaat dat dorpshuizen elkaar gaan beconcurreren. Een logisch gevolg, maar het zou beter zijn dat er overleg wordt gevoerd.

Het vertrek van een peuterspeelzaal uit een dorpshuis levert een behoorlijke derving van inkomsten. In de stukken lezen we dat dorpshuizen ook wel kunnen draaien zonder die inkomsten, want nu zijn er ook dorpshuizen zonder peuterspeelzalen en die draaien toch ook? Wij hebben hier tegen geageerd. Een dorpshuis heeft ruimtes en die ruimtes worden verhuurd. Valt die huur weg, dan heb je nog steeds die ruimtes, ruimtes die wel onderhouden dienen te worden. Kortom, wanneer je echt weet wat er omgaat in de dorpshuisbesturen, dan weet je wat je verantwoordelijkheid is als gemeentebestuurder.

Draagvlak en draagkracht ten aanzien van dorpshuizen zou afnemen volgens D66. NIETS IS MINDER WAAR.  Fractieleden van Gemeentebelangen zijn bezig met het bezoeken van alle dorpshuisbesturen.
Dorpshuisbesturen hebben een groot enthousiasme en zijn enorm gedreven.
Natuurlijk zien ook die besturen de problemen en dan met name met de exploitatie.

Op het feit dat dorpshuizen in de toekomst onbetaalbaar zouden zijn, hebben wij fel gereageerd. Hoe kan het zijn dat de gemeente stelt dat iets onbetaalbaar wordt op het moment dat de gemeente de verantwoordelijkheid overdraagt?
Het is aan het dorp of een dorpshuis onbetaalbaar is of niet.

Het voorstel behelst ondermeer het overdragen van de meeste dorpshuizen aan de dorpen. Dit voor een symbolisch bedrag. Wij hebben gevraagd wat er gebeurt als een dorpshuis duidelijk verwaarloosd wordt of wanneer de beherende stichting ter ziele gaat. In het eerste geval denkt de wethouder dat de 30/70% regeling voor groot onderhoud (30%dorpshuis en 70% gemeente) voldoende handvaten biedt om de vinger aan de pols te houden en in het tweede geval gaat het gebouw terug naar de gemeente.

Op zich zijn we heel blij met dit voorzieningenbeleid. Wat ons echter opvalt in het stuk is dat delen zijn gekopieerd uit eerdere stukken en dat wij op deze delen nogal eens commentaar geleverd hebben. We zouden dit nu ook weer kunnen doen, echter in de toegevoegde uitleg in de verschillende paragraven staat nagenoeg hetgeen wij voor ogen hebben met het voorzieningenbeleid. Wij vinden het derhalve jammer dat er niet gewoon een nieuw stuk is geschreven. Dat had het eenvoudiger en begrijpelijker gemaakt.

De volgende zin is ons uit het hart gegrepen:

De strategie opschalen (samenvoegen van dorpshuizen) wordt niet ingezet. Mocht dit in de toekomst voorkomen, dan gebeurt op verzoek vanuit de dorpen zelf.

Zeer content zijn wij met de aanpak van onze eigen wethouder Jur Wiersum. Samen met betrokken ambtenaren is hij naar de dorpen toegegaan en heeft met besturen gesproken. Een initiatief welke wij dus zeer waarderen. Zou men vaker moeten doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze fractieleden. Voor hun contactgegevens klikt u hier.


 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.