CGB Voorzieningenbeleid

Er is al veel gezegd en geschreven over een voorzieningenbeleid voor de gemeente Aa en Hunze. De problematiek is ingewikkeld. Wat is een voorziening? Wat is leefbaarheid?

Neem als voorbeeld de dorpshuizen. Een voorziening die velen aanspreekt. Er is geen enkel dorpshuis gelijk. Het doel van een dorpshuis is nog te omschrijven, maar kijk je naar de verschillende constructies waarmee dorpshuizen zijn georganiseerd, dan zie je hele grote verschillen. Onze fractie houdt zich bezig met een onderzoek naar de dorpshuizen. De voorlopige resultaten van dit onderzoek laten zien dat zaken als eigendom, huur, beheer, vergunningen, organisatievorm, onderhoud, etc., voor geen enkel dorpshuis de zelfde waarden laat zien. Dit geeft dan ook meteen aan dat we voorzieningen in dorpen niet in kaders kunnen stoppen. Maak daar maar eens een beleid op! Wanneer je dan toch een voorzieningenbeleid wilt hanteren, dient dit in onze ogen, een beleid te zijn dat ruimte biedt en voor iedere voorziening helder is.

Hoe wij als fractie in dit vraagstuk staan, zal menigeen wel duidelijk zijn. Wij hebben gemeend ons Voorzieningenbeleid te moeten uitwerken. En omdat wij niet alleen een transparant voorzieningenbeleid willen, maar ook transparant willen zijn naar onze inwoners, kunt u hier lezen hoe een Voorzieningenbeleid voor onze gemeente er uit zou moeten zien.

Het voorzieningenbeleid volgens CGB

Inhoud

 

Beleid

Onder een voorzieningenbeleid verstaan we een beleid dat helder is voor een ieder die met voorzieningen bezig is.

We moeten een aantal vragen beantwoorden:

 • Hoe gaan we om met onze voorzieningen?
 • Welke voorzieningen hebben we?
 • Welke voorzieningen willen we hebben?
 • Wat kosten deze voorzieningen en welk deel hiervan wil de gemeente voor haar rekening nemen?
 • Wat hebben we over voor onze voorzieningen?

Er is een inventarisatie gemaakt van de in de gemeente aanwezige voorzieningen. Hierbij is onderscheid te maken en grofweg kunnen we de volgende noemen:

 • Voorzieningen kunnen toegespitst zijn voor een dorp en zijn directe omgeving. Deze voorzieningen hebben hun bestaansrecht ook dankzij die directe omgeving.
  • dorpshuis
  • basisonderwijs (Dit valt onder andere regelingen, maar is een goed voorbeeld van een voorziening die binnen de regels, zo lang mogelijk behouden moet blijven. Voorop staat hier de kwaliteit van het onderwijs.)
  • speelwerktuigen
  • sportgelegenheid (voetbalveld, sportzaal, ijsbaan, e.d.) (Niet zijnde tennisbanen, golfbanen e.d., dit moeten we goed benoemen.)
  • bibliotheekfunctie
 • Voorzieningen die, alleen al voor hun bestaansrecht, bestemd zijn voor een groter gebied. De grootte van dit gebied hangt geheel af van die voorziening. Zo kan in het ene geval een gebied van enkele dorpen bevatten, terwijl in een ander geval een hele gemeente of zelfs overschrijdend gewerkt zal worden.
  • sporthal, waar bij voorbeeld zaalvoetbal georganiseerd kan worden.
  • sportgelegenheid (tennisbanen, golfterrein, (subtropisch) zwembad, kunstijsbaan, e.d., hier moeten we alle in de gemeente aanwezige voorzieningen benoemen.)
  • basisonderwijs (Wanneer dit niet langer haalbaar is, zal de school gesloten worden. Kinderen zijn dan aangewezen op een school in een naburig dorp. De keus is hierbij aan de ouders.)
  • voortgezet onderwijs
  • bibliotheek (4 bibliotheken of 1 grote, hangt af van de oplossing voor de bibliotheekfunctie voor de andere kernen.)
  • theater
  • bioscoop

Bovenstaande opsomming maakt duidelijk dat voor elke voorziening gesproken moet worden over de grootte van het doelgebied. Een deel van de genoemde voorzieningen zijn geheel privaat. De genoemde golfterreinen of tennisbanen zullen bestaan zolang de initiatiefnemers de exploitatie rond kunnen krijgen.

Stichtingen, welke dorpshuizen beheren, zijn van een heel andere orde dan stichtingen die in een etablissement activiteiten organiseren. (Hierbij is te denken aan Het Keerpunt, De Amer en het Hek van de dam.) De 2 laatst genoemde stichtingen krijgen financiële ondersteuning van de gemeente. Het is aan de burger niet uit te leggen dat dit uit een ander budget komt. Indien we duidelijk willen maken aan de inwoners dat we keuzes moeten maken, is het als fractie van CGB niet te verkopen dat we nog gelden beschikbaar stellen aan zaken die duidelijk een commerciële uitstraling hebben. Wanneer laatst genoemde stichtingen daarentegen gebruik zou maken van de dorpshuizen in de omgeving, zou het mes aan twee kanten snijden.

(terug naar inhoud)

Kaders

We hebben behoefte aan kaders om willekeur te voorkomen. Een probleem hierbij is dat er nauwelijks gelijke omstandigheden te bedenken zijn. Elk dorp en elke voorziening is uniek ten opzichte van de andere. De voorzieningen in hokjes plaatsen lijkt in die zin een handeling die geen recht doet aan die voorziening. Toch zullen we moeten oordelen of gemeentelijke ondersteuning gerechtvaardigd is. Om die reden hanteren we een drietal regels:

 • Aantoonbaar draagvlak onder de inwoners van de gemeenschap.
 • Exploitatie moet de kosten dekken en 30% van de investeringen of kosten van groot onderhoud.
 • In verhouding met de omgeving dient het gebruik van de voorziening dusdanig zijn, dat kan worden vastgesteld dat de voorziening een waardevolle bijdrage levert aan het welzijn van de gemeenschap.

(terug naar inhoud)

Strategie

Geen voorziening is gelijk. Maatwerk is gewenst. Daartoe zijn hiervoor enkele kaders gesteld. Een vraag die open blijft is: Hoe nu verder?

Indien een voorziening voldoet aan de voorwaarden of dat er aan de hand van de voorwaarden vastgesteld is dat met enkele maatregelen wel voldaan kan worden, vinden we dat we de voorzieningen moeten steunen. In de eerste plaats met adviezen of begeleiding, maar indien financiële ondersteuning wenselijk is, zal hier ruimte voor moeten zijn. Een duidelijk onderscheid is er te maken voor de dorpshuizen. Van alle besproken voorzieningen zijn de dorpshuizen een duidelijk en aansprekend voorbeeld van een belangrijke sociale en maatschappelijke voorziening.

De regeling voor groot onderhoud, welke nu van toepassing is, kan in ogen van CGB, geen onderwerp zijn van bezuinigingen. Deze regeling geldt voor incidentele uitgaven welke niet te dragen zijn voor die dorpshuizen, welke in eigendom zijn van een stichting. Aangezien veel dorpshuizen in eigendom zijn van de gemeente dreigt hier een grote mate van ongelijkheid, om nog maar te zwijgen over instellingen die niet alleen in eigendom zijn van de gemeente, maar ook nog eens beheerd worden door de gemeente.

Daar waar we spreken over toekomstig voorzieningenbeleid moeten we dit beleid niet afstemmen op de huidige economie met haar financiële bedreigingen. Uitgaande van de redenering dat na sombere tijden weer betere tijden zullen aanbreken, dienen we voor dit beleid te kiezen voor een solide regeling, welke vele jaren kan meegaan.

(terug naar inhoud)

Uw reactie

Wij schreven het al, een voorzieningenbeleid maken is geen eenvoudige opgave. En ondanks alle aandacht die wij aan bovenstaande hebben gegeven, kan het zijn dat u vragen hebt, of aanvullingen, opmerkingen, of misschien zomaar een reactie. Wij horen graag van u! Dat kan door contact op te nemen via het contactformulier op onze site of door contact met een van de fractieleden. Uw mening is belangrijk voor ons, want wij begrijpen maar al te goed dat wij dankzij u, maar ook voor u, ons werk mogen doen.

(terug naar inhoud)

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.