Proficiat Eext!

Het dorp Eext kan verder. De realisatie van een dorpshuis in voormalig café Centrum is - op het plaatsen van enkele formele handtekeningen na - een feit. De samenwerking tussen het college, de DBF en de Stichting Dorpshuis Eext is goed.

Veel complimenten gingen er over de tafel, voor de vrijwilligers in Eext, het college en ambtenaren. Hetgeen voor lag tijdens de raadsvergadering van 23 november 2011 zag er heel goed uit. Ook willen wij de raad bedanken voor de steun om de realisatie van dit dorpshuis in Eext mogelijk te maken. De motie van onze partij en de PvdA om een bedrag, ter grootte van de taxatiewaarde van de jeugdboerderij als een eenmalige subsidie in te zetten, werd voldoende gesteund.

Wij hebben de leefbaarheid hoog in het vaandel. Er moest en zou een oplossing komen.

De verenigingen in Eext wilden en mochten wij niet in de kou laten staan. Gelukkig heeft het college deze boodschap goed begrepen.

Inmiddels is ons duidelijk dat het gebruik van het dorpshuis groot zal zijn. Niet alleen de jeugdsoos krijgt een plek maar ook de gebruikers van het verenigingsgebouw van de kerk zullen zich naar het dorpshuis begeven. Voor wat betreft de noodzakelijke aanpassingen voor de jeugdsoos wordt getracht om deze te financieren vanuit de provinciale bijdrage. Mocht dit niet lukken dan kan ons inziens een bijdrage uit het Leefbaarheidfonds een oplossing bieden.

In de uitvoeringsovereenkomst zien we dat er weinig ruimte is om DBF verder te ondersteunen. Voor ons is wel essentieel dat het dorpshuis in Eext in stand moet blijven. De exploitatie van het dorpshuis is daarbij zeer belangrijk. Daar waar de gemeente binnen de kaders kan bijdragen om de exploitatie van dit dorpshuis mogelijk te maken, zullen wij dit op prijs stellen. Energie is daarbij een zeer belangrijke kostenpost. Daar waar mogelijk zal dan ook gekeken moeten worden naar de beheersing en terugdringing van deze steeds duurder wordende exploitatielast.

Wij wensen de Stichting Dorpshuis Eext heel veel succes toe en zien uit naar de (her-)opening van dit voor Eext zo van belang zijnde gebouw.

Voor meer informatie omtrent dit punt kunt u zich wenden tot Henk Heijerman of Rikus Harms. Voor de contactgegevens klikt u hier.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.