Voorzieningen met beleid

Indien een voorziening in een dorp niet levensvatbaar is, gaat deze voorziening dicht. Dit dorp moet dan gebruik maken van een voorziening elders. Het beeld dat wordt geschetst is, dat deze voorziening in het naburige dorp dan voor een gebied dienst doet, maar dit is dan gewoon een gevolg van een ontstane situatie.

Het voorgestelde voorzieningenbeleid is door het huidige college op - voor de Combinatie Gemeentebelangen - belangrijke punten aangepast. Veel moeite hebben we met het woord gebiedsgericht. Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat tijdens de vorige bestuursperiode voor ons dit woord synoniem is geworden met het concentreren van voorzieningen in de vier grotere kernen. Dit laatste was en is voor ons niet verteerbaar. Wij zullen ons blijven inzetten voor de leefbaarheid in de kleine kernen.

Dorpshuis of gebiedshuis.

Een dorpshuis gebiedsdekkend gaat wat ons betreft niet werken. Dan zou dit een gebiedshuis worden. De functie van een dorpshuis is als een JOAP voor het dorp. Dat doe je niet in een ander dorp. Je praat dus over een dorpshuis of geen dorpshuis. Het heeft geen zin in het beleid op te nemen dat inwoners van een dorp naar een naburig dorp zouden moeten om daar van het dorpshuis gebruik te maken. De inwoners maken zelf wel een keuze van welke voorziening in welk dorp men gebruik wenst te maken.

Het woord is aan de inwoners.

Het is wat ons betreft inderdaad aan de inwoners. Zij moeten een voorziening ondersteunen met middelen, met daadkracht, met een betrokkenheid die aantoont dat het belangrijk is dat wij onze steun geven aan deze voorziening. En ook deze steun kan in middelen of in daadkracht zijn. Duidelijk is voor ons ook dat alles uit de kast moet worden gehaald om te zien of het mogelijk is een voorziening te behouden. Je stoot een voorziening alleen af wanneer het echt niet anders kan.

Het serieus nemen van de inwoners achten we heel belangrijk. Het college is van plan de inwoners te betrekken waar het gaat om het wel of niet in stand houden van een voorziening. Wij juichen dit dus niet allen toe, wij vinden dit noodzakelijk.

Woningbehoefte

In verband met de voorzieningen komen we vaak uit bij het woord leefbaarheid. In de Toekomstvisie wordt ook gesproken over het feit dat we het woningbestand moeten afstemmen op de woonbehoefte. Wij willen dat daar waar woningbehoefte is ook daadwerkelijk wordt gewerkt aan het voorzien daarin. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Betaalbare koop– en huurwoningen voor starters verdienen de aandacht. Dit zal er aan meewerken de voorzieningen in stand te houden.

Het woonwensenonderzoek vinden we een belangrijk instrument. Is er lokaal behoefte, dan moet het wat de CGB betreft mogelijk zijn lokaal te bouwen.

Nieuwe inwoners hebben de keuze

Natuurlijk hebben niet alle dorpen dezelfde voorzieningen. Dat weten mensen die in een bepaald dorp gaan wonen en accepteren met alle plezier dat ze voor bepaalde voorzieningen moeten reizen.

Scholen

Wanneer je over voorzieningen praat, komt het onderwerp al vrij snel op scholen. Over de minimale grootte van scholen zijn al veel discussies geweest. Wij spreken nog altijd van een minimale grootte van 23 leerlingen. Ook hier is de inbreng van de bevolking van groot belang. Daarnaast is het openbaar onderwijs geprivatiseerd en is het aan PrimAH om hier een goede invulling aan te geven.

Sport naast sportief ook sociaal

Ook het kunnen sporten is belangrijk en natuurlijk het liefst lokaal. Naast het sportief bezig zijn bij de sportvereniging in het dorp speelt ook mee dat een sportvereniging ook in sociaal opzicht een belangrijke functie heeft.

We hebben hier enkele voorbeelden genoemd. Wanneer het om voorzieningen gaat praat je over een heel breed pakket. We rekenen er op dat deze voorzieningen zo mogelijk in stand worden gehouden. Mocht het nodig zijn, dan zullen de nog nader te omschrijven toetsingskaders ons helpen maatwerk te leveren.

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.