Money makes the world go round

Raadsvergadering 25 januari 2012. Aan de orde is het multifunctionele centrum voor Gasselternijveen.

Allereerst stellen we vast dat er voortvarend gewerkt wordt. Het MFC krijgt een vorm en functie die ons aanspreekt. Het gelijktijdig aanpakken van de omgeving vinden wij ook een belangrijk punt en de start hiervan door de Volmacht juichen wij van harte toe.

Zoals de plannen nu zijn, zal het MFC in 2013 gereed zijn. Wij hopen dat dit lukt en dat we Gasselternijveen in dat jubileumjaar dit zeer gewenste, maar ook kostbare cadeau kunnen aanbieden.

Voor wat betreft de kanttekeningen, welke in het raadsvoorstel werden genoemd, heeft de fractie van Gemeentebelangen het volgende opgemerkt:

  • Wanneer naast de realisatie van het MFC, ook de omgeving wordt opgeknapt, Gasselternijveen een plaats is waar het goed wonen en vertoeven is. De eventuele krimp zal in onze ogen niet direct een bedreiging vormen. Mensen willen wonen waar voorzieningen zijn. Voorzieningen zijn voor onze fractie een zeer belangrijk punt waar het gaat om de leefbaarheid in onze dorpen.
  • De situatie rond Dekelhem aanvaarden we op dit moment. Het is in de huidige tijd logisch dat instellingen als Dekelhem niet verder vooruit kunnen kijken dan een jaar. De risico's, verbonden aan een jaarcontract, zullen we ons inziens moeten nemen.
  • Eventuele bezwaren tegen de bouw van het MFC zien we met vertrouwen tegemoet. We denken namelijk dat de bevolking van Gasselternijveen volledig achter dit MFC staat en dat er misschien enkele opmerkingen zullen worden gemaakt, maar dat de bouw geen
  • Gezien de malaise in de bouw moet het mogelijk zijn de bouw te realiseren binnen het gestelde budget. Nauwgezette controle op de bouwkosten lijkt ons van groot belang. In tegenstelling tot hetgeen vaak gebruikelijk is, moet deze bouw binnen budget blijven.

De fractie van CGB heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van:

  • een investeringskrediet ad € 2.958.281,--  voor de ontwikkeling van het MFC Gasselternijveen. 
  • een krediet voor grondkosten ad € 430.000,--.
  • een krediet voor afboeken oude boekwaarde 't Kompas ad € 334.039 en deze te dekken uit de VAR.

Wij wensen alle betrokkenen veel succes toe met de ontwikkeling van dit MFC.

Voor meer informatie, voor vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen met een van onze fractieleden.

Voor hun gegevens klik u hier.

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.