Categorie: Thema's
Bestuurt u ook mee? (Besturen doen we samen)
page0001 i1

Bestuur en ondersteuning

U weet wat er speelt in uw omgeving. Daarom vinden wij het niet meer dan logisch dat u door de gemeente betrokken wordt vóór zij starten met het maken van plannen. Dit kan op vele manieren. De voorbeelden heeft u kunnen zien bij het grootschalige bomenonderhoud en bij de centrumvisie Gieten.

Samenwerkingspartner

Heeft u zelf een goed plan voor uw omgeving, dan moet u dit kunnen delen met de gemeente, zodat zij u kunnen ondersteunen in tijd en deskundigheid. De gemeente moet daarbij een betrouwbare en duidelijke samenwerkingspartner zijn. Overheidsparticipatie is hiervoor het moderne woord. Het door ons in het leven geroepen leefbaarheidsfonds kan u helpen uw plan uit te voeren. Voor ons betekent dit ‘gewoon doen’.

Wij zijn terughoudend met het vastleggen in beleid en regelgeving, zodat de omgeving niet op slot gezet wordt. Liever een paar duidelijke praktische regels, die helder, begrijpelijk en logisch zijn, dan grote boekwerken die veel geld kosten en een mooie plek in een lade krijgen. Dus geen onnodige wet- en regelgeving en dikke beleidsnota’s, maar spelregels die duidelijk en navolgbaar zijn in de dingen die wij doen. Waarbij afspraak afspraak is en we uitleggen waarom iets wel of juist niet gebeurt. Dit betekent voor ons zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Toegankelijk

Onze inwoners zijn zelfbewust en betrokken. U moet optimaal in staat worden gesteld om de benodigde informatie en de gewenste diensten te vinden. De wijze waarop de gemeente de dienstverlening inricht moet zo veel mogelijk aansluiten bij uw wensen. Dit betekent ook dat inwoners, bedrijven en instellingen hun zaken snel en zeker kunnen regelen en zo laagdrempelig mogelijk. We houden alle communicatiekanalen open, zodat onze inwoners (jong en oud) kunnen kiezen wat bij hen past. Dus duidelijke website en duidelijke taal met een snelle vlotte dienstverlening.  

Speerpunten

 • Inzetten op samen besturen;
 • Zeggen wat je doet en doen wat je zegt;
 • Vroegtijdig informeren en betrekken van de inwoners;
 • Beperken en terugdringen van onnodige wet- en regelgeving;
 • Laagdrempelige dienstverlening.
Categorie: Thema's
Werkt u ook aan Aa en Hunze?
page0001 i1

Economie

We willen een gemeente waar voldoende ruimte is om te ondernemen, te wonen en te leven. Aa en Hunze is een aantrekkelijke vestigingsplaats, profiterend van de gunstige ligging aan de N34 en de N33. In de promotie daarvan willen we investeren. De aantrekkelijkheid van bedrijventerrein de Bloemakkers kunnen we vergroten door te kijken naar mogelijkheden als wonen en werken. Voor kleinschalige uitbreiding binnen de dorpen moet het uitgangspunt zijn ‘ja, tenzij’.

.Wij zien door schaalvergroting en het gebrek aan opvolging een toename van leegstaande boerderijen met schuren. Herbestemming van deze percelen zien wij als een belangrijke mogelijkheid om deze problematiek tegen te gaan en nieuwe bedrijvigheid te stimuleren.

In contact

Langzaam kruipen we uit de economische recessie, maar we zijn er nog niet. Veel inwoners (onder andere zorgprofessionals, klussenbedrijven, IT-adviseurs) zijn voor zichzelf begonnen. Bij het opstarten en vestigen van een bedrijf mag er geen belemmering zijn door onnodige regelgeving. Juist kijken hoe het wel kan. Een simpel ‘nee’ is geen advies. Wij willen dat de gemeente in die gevallen naast de ondernemer zit in plaats van er tegenover en zorgt voor advies en ondersteuning. Het is daarbij van essentieel belang in contact te komen, te zijn en te blijven met onze ondernemers.

Een goede infrastructuur is essentieel voor onze economie. Dit geldt voor wegen, fietspaden, maar zeker ook voor de digitale snelweg. Glasvezel is daarbij essentieel. Wij zien gelukkig meerdere initiatieven op dit gebied en vinden dat de gemeente waar mogelijk moet faciliteren en ondersteunen.

Landbouw

De landbouw is een belangrijke pijler in onze gemeente. Zij heeft het huidige gevarieerde landschap gevormd en draagt bij aan de economische activiteiten van de gemeente. We houden daarom rekening met de belangen van deze sector. Wij zien veel ontwikkelingen zoals schaalvergroting, vergaande robotisering, het gebruik van drones. De ontwikkelingen gaan steeds sneller. Ook hiervoor geldt dat wij willen kijken hoe het wel kan in plaats van hoe het niet kan. Wij willen een adequate bestrijding van schadelijke beplanting zoals Jacobskruiskruid en berenklauw.

Er is de afgelopen tijd veel landbouwgrond omgezet in natuur. Op plaatsen waar nog natuuropgaven liggen, staat voor ons vrijwillige medewerking van de grondeigenaren voorop. We zijn tegen het nog verder ontwikkelen van natuur ten koste van landbouwgrond.

Recreatie

Recreatie en toerisme zijn voor onze gemeente belangrijke sectoren. Samen met de buurgemeenten en onze recreatieondernemers willen we ons mooie landschap optimaal promoten en benutten. Wij willen de recreatieondernemers stimuleren door ruimte te geven aan nieuwe initiatieven door regelgeving te versoepelen. Het stimuleert de economie, kan voor werkgelegenheid zorgen, vergroot de leefbaarheid en geeft kansen.

Toerisme

Een gezonde toeristische sector met voldoende diversiteit en aanbod versterkt de toeristische aantrekkingskracht. De regelgeving omtrent minicampings en bed and breakfast (B&b) voorzieningen zijn de afgelopen periode helder in kaart gebracht. Minicampings en B&B zijn een goede aanvulling op de overige recreatievoorzieningen zoals campings, groepsaccommodaties, recreatieparken, dagrecreatievoorzieningen en hotels. Bij verbetering van de recreatievoorzieningen behoren ook het onderhoud, de aanleg en verbetering van (recreatieve) fiets- en wandelpaden en mountainbikeroutes. Verder zien wij kansen voor de realisatie van een recreatiespoorlijn Stadskanaal – Gieten met de STAR.

Speerpunten

 • Inzetten op economische groei;
 • Soepele vestigingsvoorwaarden voor ondernemers;
 • Goede begeleiding en ondersteuning voor ondernemers;
 • Ruimte voor uitbreiding van lokale bedrijven;
 • Stimuleren hergebruik van vrijkomende bedrijfspanden door bijvoorbeeld startende ondernemers;
 • Gunstige infrastructuur (fysiek én digitaal).
Categorie: Thema's
Voelt u zich er goed bij?
page0001 i1

Milieu

We blijven onveranderd vasthouden aan ons standpunt dat afvalverzameling een overheidstaak is. We willen niet dat het aanbieden van (meer) afval wordt bestraft. We blijven het huidige systeem van afvalinzameling ondersteunen. De regeling van papierinzameling door scholen en/of verenigingen willen we in stand houden. Het terugdringen van zwerfvuil is voor ons vooral een zaak van houding en gedrag. Hierop moeten we inzetten. Het heffen van statiegeld kan hier bij helpen.

Duurzame energie

Wij onderschrijven de noodzaak het verbruik van fossiele grondstoffen te beperken. Duurzame energie, zoals zonne-energie, bio-energie en andere vormen is essentieel voor een leefbare toekomst. De gemeente stimuleert het gebruik van duurzame energie bijvoorbeeld door zonneleningen. Daarnaast zetten we in op energiebesparing onder meer door voorlichting en het stimuleren van energieneutraal bouwen.

De discussie over windenergie blijft de gemoederen bezig houden. Wij zijn niet tegen windenergie, maar wel tegen de grootschalige windparken zoals die nu gepland zijn. Wij hebben hier ook tegen gestemd en willen onafhankelijk onderzoek naar de eventuele waardedaling van de woningen in de omgeving.

Zonne-energie is een prima alternatief, maar met name als het kan op daken van gebouwen en woningen. Zonneparken willen we faciliteren maar niet ten koste laten gaan van grootschalige onttrekking van landbouwgronden in onze agrarische gemeente. In dat geval moet een zorgvuldige afweging plaatsvinden.

Wij streven naar ondergrondse glas- en textielcontainers op strategisch veilige plaatsen.

Wij willen geen opslag van CO2 in de gasvelden en geen kernafval in de zoutkoepels. Voor de inwoners die schade hebben aan hun woning als gevolg van gas- en zoutwinning willen we een actievere rol in de belangenbehartiging.

Speerpunten

 • Energiebesparing;
 • Stimuleren gebruik duurzame energie;
 • Behouden van het huidige afvalsysteem;
 • Onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke waardevermindering van de woningen in de omgeving van het eventuele windmolenpark;
 • Een actievere rol in de belangenbehartiging bij schade als gevolg van gas- en zoutwinning.
Categorie: Thema's
Goed onderwijs voor uw kind?
page0001 i1

Onderwijs

Een school in een dorp is meer dan een onderwijsvoorziening. Een school is ook het hart van het sociale en culturele leven en draagt bij aan de leefbaarheid van een dorp. Een school moet zo lang mogelijk kunnen blijven bestaan. En als dit niet meer lukt, is een goede bereikbaarheid van een andere school vanzelfsprekend. Daar waar het aantal kinderen terugloopt, kijken we creatief mee naar oplossingen. Sluiting is helaas onvermijdelijk als de huidige wettelijke ondergrens van 23 kinderen is bereikt.

Voortdurende aandacht

Passend onderwijs voor alle kinderen vraagt veel van onderwijzers en schoolleiding. Ook in Aa en Hunze merken we dat voortdurende aandacht aan deze problematiek heel erg belangrijk is. Voor het basisonderwijs ligt de verantwoordelijkheid bij twee stichtingen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid signalen vanuit de samenleving onder de aandacht te brengen van deze stichtingen. Wat in ieder geval verbeterd moet worden is de communicatie vanuit de schoolorganisaties naar de betrokken inwoners. Dit is regelmatig de oorzaak van onrust. De inwoners van de dorpen moeten vroegtijdig betrokken worden bij eventuele ontwikkelingen op de scholen.

Voortgezet onderwijs

Het gaat goed met het voortgezet onderwijs in Gieten (Dr. Nassau College). Dit is voor ons heel belangrijk. Door kleinschaligheid en bereikbaarheid is de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs voor de kinderen minder groot.

Speerpunten

 • Inzetten op kwalitatief goed onderwijs:
 • Bijdragen aan behoud en bereikbaarheid van de scholen in de dorpen;
 • Een goede communicatie met betrokken inwoners;
 • Passend onderwijs voor alle kinderen.
Categorie: Thema's
Voelt u zich veilig?
page0001 i1

Openbare orde en veiligheid

De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. De gemeenteraad heeft een controlerende taak. Veiligheid is niet van één partij. Het is van ons allemaal. Politie, gemeente, jongerenwerker, woningbouwverenigingen, ondernemers en ook zeker wij als inwoners met elkaar. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid en een breed gedragen gezamenlijke inspanning.

Onze gemeente staat al jaren hoog op de ranglijst van veilige gemeenten. Dat moet ook zo blijven. In een dorp moet je veilig kunnen wonen en kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen. De komst van de nationale politie betekent voor onze gemeente minder blauw op straat. Wij willen een politie die bereikbaar en zichtbaar is. De wijkagent heeft hierin een prominente plek.

Buurtpreventie

Wij ondersteunen het Burgernet maar zeker ook de zogenoemde buurtpreventie-apps. Vele buurten hebben al een buurtgroep aangemaakt in WhatsApp. Onderzoek van de universiteit van Tilburg heeft het nut daarvan aangetoond. Verder zien wij graag een verdere intensivering van voorlichting, bijvoorbeeld door een vaste rubriek ‘veiligheid’ op de gemeentepagina waarin de politie en brandweer kan aangeven wat zij hebben gedaan. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Ook preventieve tips tegen inbraak kunnen hierin worden vermeld.

Hulporganisaties

Veiligheid is ook brandweer en ambulance. Beide organisaties zijn ondergebracht in de Veiligheidsregio Drenthe. De aanrijtijden dienen te voldoen aan de wettelijke regelgeving op dit gebied. De vier brandweerposten in onze gemeente willen we behouden. We vinden dat de brandweer vooral ook moet kunnen bestaan uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers moeten we ondersteunen en faciliteren.

Speerpunten

 • Bereikbare en zichtbare politie;
 • Inzetten op preventie;
 • Stimuleren van buurtpreventie-apps;
 • Bewustwording op gedrag;
 • Eigen verantwoordelijkheid.
Categorie: Thema's
Doet u mee en let u ook op uw buren?
page0001 i1

Sociaal Domein

In een samenleving waarin alles steeds sneller gaat en individueler wordt is het van belang dat we goed naar elkaar blijven omkijken. Daarmee kunnen we met elkaar zorgen dat het leefbaar en prettig wonen blijft in de gemeente.

Meedoen en omkijken naar elkaar

Sinds 2015 zijn de zorgtaken voor jongeren en ouderen overgedragen aan de gemeente. Hiermee hebben we de mogelijkheid om directer en samen met inwoners, dorpen en instanties mooie voorzieningen en goede hulp te bieden aan de mensen die dat nodig hebben. In de komende jaren zullen ook de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door ons optimale aandacht krijgen. Een gemeente dus waar men naar elkaar omkijkt.

De dorpen

In dorpen met voldoende voorzieningen, waar men zich verantwoordelijk voelt voor elkaar en voor het dorp is het prettig wonen. Daar waar een dorp initiatieven tot behoud, verbeteringen of vernieuwing ontplooit, stimuleren wij dat. Het meedoen-beleid en het meedenken moet breed kenbaar worden gemaakt binnen de dorpen.

Draagvlak

Aanwezige accommodaties, zoals een dorpshuis, met een goed draagvlak in het dorp, moeten door de gemeente blijvend worden ondersteund. Deze moeten voldoen aan de normen van deze tijd. Is dit niet haalbaar, dan moet naar creatieve oplossingen worden gezocht, zoals een combinatie van scholen en dorpshuizen.

Ouderen moeten in staat worden gesteld zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Voorzieningen zoals een dorpshuis, de sociale huiskamer, woningaanpassingen en het aanbod van zorg zijn hierbij van belang. Ook de inwoner krijgt hierin een steeds grotere rol. Mantelzorg en naoberschap blijven belangrijk.

De instanties

We zijn voorstander van een goed (ruimhartig) sociaal beleid voor de minst draagkrachtigen, de echte minima. De minima moet worden geïnformeerd over onder meer de mogelijkheden van het Kindpakket, de ondersteuning van lidmaatschap voor kinderen bij sportclubs en hulp bij het wegwerken van een schuld.

Het sociale leven van onze gemeente ligt voor een groot deel in handen van vrijwilligers. Deze groep verdient alle mogelijke steun van de gemeente. Daar waar nodig moet specifiek op het welzijn van de mensen worden gelet. Veel van dit welzijnswerk ligt bij stichting Impuls. De rol van deze stichting moet helder en doelgericht zijn: mensen vanuit eigen kracht en talenten deel laten nemen aan de samenleving.

Het Werkplein Drentsche Aa en de sociale werkvoorziening Alescon vervullen een belangrijke rol om mensen aan het werk te helpen. Voor inwoners met een beperking moet daarbij op maat gekeken worden naar de mogelijkheden. Om te bereiken dat een ieder kansen krijgt om zijn positie op de arbeidsmarkt te versterken, kunnen mensen een belangrijke rol vervullen zoals in het onderhoud van het openbaar groen, de sportvelden en in buurtsupers.

Wij willen dat onze inwoners goede en snelle zorg krijgen. Het sociaal team is de instantie waarbij een ieder terecht kan voor zorgvragen.

De zorg

De Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO) bepaalt dat iedereen moet kunnen meedoen aan activiteiten en ontwikkelingen in onze samenleving. We vinden ook dat de preventie en de basiszorg voor ouderen op dorp- en wijkniveau vriendelijk moet worden georganiseerd en met een minimum aan administratieve rompslomp.

In 2015 werden de taken op het gebied van de jeugdzorg door het Rijk aan de gemeente overgedragen. Helder is dat veel problemen in de jonge levensjaren van mensen ontstaan. We zullen ons dan ook maximaal inspannen om met goede voorlichting, preventie en ondersteuning van gezinnen, te voorkomen dat jeugdzorg nodig is. Dit zal jarenlange zorgkosten (dure specialistische zorg) voorkomen.

Het financiële plaatje

De verwachting is dat de komende jaren het budget voor het sociaal domein onder druk komt te staan door kortingen vanuit het rijk. Wij zetten ons in om het beschikbare budget optimaal te benutten. Daarnaast heeft de gemeente de afgelopen jaren reserves opgebouwd die zullen worden ingezet als dat echt nodig is.

Onnodige uitgaven zullen strikt en continu in de gaten worden gehouden. Fraude is niet acceptabel en moet bestreden worden. Daar waar mogelijk moet iemand die een bijstandsuitkering ontvangt vrijwilligerswerk doen.

Speerpunten

 • Het stimuleren van het doen van vrijwilligerswerk voor een bijstandsuitkering;
 • Brandweer, politie en ambulance binnen acceptabele afstand van ieders woonomgeving
 • Werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Behouden en ontwikkelen van accommodaties in de dorpen;
 • Hard aanpakken van fraude;
 • Voorzieningen treffen waardoor inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen;
 • Steun aan vrijwilligers en mantelzorgers;
 • Stimuleren van jeugd- en jongerenwerk;
 • Benadrukken mogelijkheden van het Kindpakket.
Categorie: Thema's
Gaat u veilig door onze gemeente?
page0001 i1

Verkeer en vervoer

Veiligheid

De gemeente Aa en Hunze is een grote plattelandsgemeente met relatief veel kilometers aan wegen. Als we spreken over verkeersveilige wegen, dan spreken we ook van veilige bermen en zijkanten van de wegen. Dit is van wezenlijk belang. Daarom willen wij dat wegen, fietspaden en vooral ook de bijbehorende bermen goed worden onderhouden. Goede (verharde) bermen leveren zeker een bijdrage aan de verkeersveiligheid.

Fietspaden

Het fietspadennetwerk krijgt de komende jaren een uitbreiding mede doordat wij er herhaaldelijk op hebben aangedrongen de ontbrekende stukken aan te leggen. We zetten daarbij in op veilige schoolroutes. Een fusie van scholen, zoals Eexterveen, betekent vrijwel altijd dat schoolroutes veranderen. Onveilige situaties, willen we aanpakken door veilige fietspaden aan te leggen. Ook het fietspad Grolloo - Amen zal eindelijk zijn beslag krijgen. Uiteraard zijn deze fietspaden ook een impuls voor ons toeristisch fietspadennet.

Verkeersremmende maatregelen willen we alleen daar waar de veiligheid niet op andere wijze kan worden gewaarborgd. De mobiele snelheidsmeters met smileys blijken daarbij heel goed te werken. Openbare verlichting is ondersteunend aan de verkeersveiligheid.

Openbaar en aanvullend vervoer

Het openbaar vervoer is de afgelopen jaren sterk uitgedund. Voor vele inwoners van onze gemeente is dit een achteruitgang. Wij vinden dat openbaar vervoer er voor iedereen moet kunnen zijn. Niet alleen voor de grote steden. Daarom willen wij dat de gemeente hierover in gesprek blijft met de provincie die over het openbaar vervoer gaat. Met name voor mensen die zelf niet voor hun vervoer kunnen zorgen willen wij betaalbaar aanvullend vervoer.

Speerpunten

 • Veilige bermen en zijkanten van de weg;
 • Fietspaden (veilige schoolroutes);
 • Goed openbaar vervoer;
 • Betaalbaar aanvullend vervoer.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.