Categorie: Thema's
Doet u mee en let u ook op uw buren?
page0001 i1

Sociaal Domein

In een samenleving waarin alles steeds sneller gaat en individueler wordt is het van belang dat we goed naar elkaar blijven omkijken. Daarmee kunnen we met elkaar zorgen dat het leefbaar en prettig wonen blijft in de gemeente.

Meedoen en omkijken naar elkaar

Sinds 2015 zijn de zorgtaken voor jongeren en ouderen overgedragen aan de gemeente. Hiermee hebben we de mogelijkheid om directer en samen met inwoners, dorpen en instanties mooie voorzieningen en goede hulp te bieden aan de mensen die dat nodig hebben. In de komende jaren zullen ook de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door ons optimale aandacht krijgen. Een gemeente dus waar men naar elkaar omkijkt.

De dorpen

In dorpen met voldoende voorzieningen, waar men zich verantwoordelijk voelt voor elkaar en voor het dorp is het prettig wonen. Daar waar een dorp initiatieven tot behoud, verbeteringen of vernieuwing ontplooit, stimuleren wij dat. Het meedoen-beleid en het meedenken moet breed kenbaar worden gemaakt binnen de dorpen.

Draagvlak

Aanwezige accommodaties, zoals een dorpshuis, met een goed draagvlak in het dorp, moeten door de gemeente blijvend worden ondersteund. Deze moeten voldoen aan de normen van deze tijd. Is dit niet haalbaar, dan moet naar creatieve oplossingen worden gezocht, zoals een combinatie van scholen en dorpshuizen.

Ouderen moeten in staat worden gesteld zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Voorzieningen zoals een dorpshuis, de sociale huiskamer, woningaanpassingen en het aanbod van zorg zijn hierbij van belang. Ook de inwoner krijgt hierin een steeds grotere rol. Mantelzorg en naoberschap blijven belangrijk.

De instanties

We zijn voorstander van een goed (ruimhartig) sociaal beleid voor de minst draagkrachtigen, de echte minima. De minima moet worden geïnformeerd over onder meer de mogelijkheden van het Kindpakket, de ondersteuning van lidmaatschap voor kinderen bij sportclubs en hulp bij het wegwerken van een schuld.

Het sociale leven van onze gemeente ligt voor een groot deel in handen van vrijwilligers. Deze groep verdient alle mogelijke steun van de gemeente. Daar waar nodig moet specifiek op het welzijn van de mensen worden gelet. Veel van dit welzijnswerk ligt bij stichting Impuls. De rol van deze stichting moet helder en doelgericht zijn: mensen vanuit eigen kracht en talenten deel laten nemen aan de samenleving.

Het Werkplein Drentsche Aa en de sociale werkvoorziening Alescon vervullen een belangrijke rol om mensen aan het werk te helpen. Voor inwoners met een beperking moet daarbij op maat gekeken worden naar de mogelijkheden. Om te bereiken dat een ieder kansen krijgt om zijn positie op de arbeidsmarkt te versterken, kunnen mensen een belangrijke rol vervullen zoals in het onderhoud van het openbaar groen, de sportvelden en in buurtsupers.

Wij willen dat onze inwoners goede en snelle zorg krijgen. Het sociaal team is de instantie waarbij een ieder terecht kan voor zorgvragen.

De zorg

De Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO) bepaalt dat iedereen moet kunnen meedoen aan activiteiten en ontwikkelingen in onze samenleving. We vinden ook dat de preventie en de basiszorg voor ouderen op dorp- en wijkniveau vriendelijk moet worden georganiseerd en met een minimum aan administratieve rompslomp.

In 2015 werden de taken op het gebied van de jeugdzorg door het Rijk aan de gemeente overgedragen. Helder is dat veel problemen in de jonge levensjaren van mensen ontstaan. We zullen ons dan ook maximaal inspannen om met goede voorlichting, preventie en ondersteuning van gezinnen, te voorkomen dat jeugdzorg nodig is. Dit zal jarenlange zorgkosten (dure specialistische zorg) voorkomen.

Het financiële plaatje

De verwachting is dat de komende jaren het budget voor het sociaal domein onder druk komt te staan door kortingen vanuit het rijk. Wij zetten ons in om het beschikbare budget optimaal te benutten. Daarnaast heeft de gemeente de afgelopen jaren reserves opgebouwd die zullen worden ingezet als dat echt nodig is.

Onnodige uitgaven zullen strikt en continu in de gaten worden gehouden. Fraude is niet acceptabel en moet bestreden worden. Daar waar mogelijk moet iemand die een bijstandsuitkering ontvangt vrijwilligerswerk doen.

Speerpunten

  • Het stimuleren van het doen van vrijwilligerswerk voor een bijstandsuitkering;
  • Brandweer, politie en ambulance binnen acceptabele afstand van ieders woonomgeving
  • Werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Behouden en ontwikkelen van accommodaties in de dorpen;
  • Hard aanpakken van fraude;
  • Voorzieningen treffen waardoor inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen;
  • Steun aan vrijwilligers en mantelzorgers;
  • Stimuleren van jeugd- en jongerenwerk;
  • Benadrukken mogelijkheden van het Kindpakket.

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.